تبلیغات

نتایج جستجو برای:

سمیراحسینی درسال96

  • مجوز کمیسیون تلفیق به دولت برای افزایش قیمت انرژی
  • بودجه عمومی سال 96؛ حدودا 320 هزار میلیارد تومان
  • بودجه عمومی کشور درسال96 حدود320هزار میلیاردتومان است